Disclaimer

Wat mag wel en wat mag niet?

Kwalimax stelt de informatie op de internetsite kwalimax.nl met grote zorg samen. Toch kan het voorkomen dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Kwalimax kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is Kwalimax op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite kwalimax.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwalimax, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Alle gegevens die bezoekers c.q. gebruikers van de internetsite kwalimax.nl verstrekken aan Kwalimax, worden als vertrouwelijk beschouwd. Tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, worden deze gegevens door Kwalimax niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Informeren over cookies verplicht

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Kwalimax maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Persoonlijke gegevens als uw naam, adres, leeftijd worden niet door een cookie herkend of opgeslagen. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.Wij gebruiken cookies om de bezoekersaantallen van deze website in kaart te krijgen en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Cookies verwijderen

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Verwijzingen op de internetsite kwalimax.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan Kwalimax beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Kwalimax kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Kwalimax. Kwalimax spreekt hierbij de wens uit gekend te worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van kwalimax.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft van Kwalimax.

Kwalimax behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite kwalimax.nl van kracht.